WK16

Monday
Critique Three Amigos

Tuesday
Finish Three Amigos

Thursday
Start Napoleon Dynamite

Advertisements

WK15

Monday –  Goonies

Tuesday – Goonies

Thursday
Finish Goonies
Critique in notebook
Start The Three Amigos